Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételeik (ÁSZF) vonatkoznak a http://wwww.elektrahatzopoulos.com oldalt üzemeltető Adelaida-SA Kft. (1182 Budapest, Cziffra György u. 21/A), mint Jogtulajdonos vagy Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tanfolyamokra, workshopokra, termékértékesítésre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

Az így létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél, mint Fogyasztó között a „Regisztráció” / „Jelentkezem” / „Kosárba rakom” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, vásárlása előtt tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért

Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az oktatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

Az Ügyfelet indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.

Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát a fent már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A Szolgáltató az Ügyfél elállási és felmondási jogának gyakorlását honlapján is biztosítja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél nyilatkozatának megérkezését.

Mennyiben az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően mondja fel szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony egyebekben megszűnhet:

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;

automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)

felek közös megegyezésével;

felmondással, elállással.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató kijelenti, hogy a THInK ® ThetaHealing Institute of Knowledge, Let’s THInK Unique (81615 Curlew Drive, Idaho Falls, ID 83406, USA, a továbbiakban „THInk”) hitelesített instruktora, és mint ilyen, az általa meghirdetett tanfolyamok és workshopok megtartására jogosult.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyami információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

A Szolgáltató jogosult az általa meghirdetett tanfolyamok és workshopok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására, illetve a tanfolyamok, workshopok törlésére. Az esetleges törlésről illetőleg időpont, vagy más módosításról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (http://www.elektrahatzopoulos.com) tájékoztatást nyújtani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott bizonyos szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételére, tanfolyamokon, illetve workshopon való részvételére kizárólag korábban már elvégzett tanfolyammodul esetén van lehetőség, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen előzetesen elvégzett tanfolyam hiányában az Ügyféllel megtagadja a szerződéskötést.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon, workshopon jogosult személyesen részt venni, ott jogosult a szolgáltatások igénybevételére, jogosult továbbá a tanfolyam anyagát tartalmazó anyagok ingyenes átvételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására, illetve azon tevékenységek végezésre, amelyre az általa elvégzett tanfolyam lehetőséget, képesítést ad, a THInK által meghatározott keretein belül.

A tanfolyamot elvégző Ügyfél, amennyiben erre igényt tart, a tanfolyam befejezésekor a THInK által hitelesített oklevelet kap, amely azonban nem minősül Magyarországon államilag elismert, felnőttképzési igazolásnak.

A tanfolyamot elvégző Ügyfél, önkéntesen megadott adatai alapján felkerülhet a THInK által üzemeltetett www.thetahealing.com honlapra, mint konzulens, mellyel egyidejűleg az ott meghatározott feltételeket elfogadja. A fenti honlapon, személyes belépési adatainak felhasználásával az ott szereplő adatait bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk – különösen az e-mail cím – helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a tanfolyamon, workshopon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel annak megtartását, valamint csoport társait nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására.

A tanfolyamok, workshopok helye és ideje:

A tanfolyam, workshop helye: változó, adott tanfolyam kiírásánál olvasható, amennyiben tanfolyam megkezdéséig módosulna, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld.

A tanfolyam, workshop ideje: a megrendelés visszaigazolásában található időpont, illetve amennyiben ezt Szolgáltató módosítja, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld.

A tanfolyamok, workshopok díjai, fizetési módok

A tanfolyamokon, workshop-okon való részvétel feltétele – a 2.7 ponton kívül – a regisztrációs lapnak a tanfolyam megkezdése előtt, a tanfolyam helyszínén való kitöltése, valamint a tanfolyam díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontjáig.

A tanfolyam díjait a visszaigazoló levélben, illetve az azzal együtt megküldött díjbekérőben leírt módon, átutalással, banki befizetéssel, vagy a tanfolyam helyszínén, annak megkezdése előtt készpénzben lehet kiegyenlíteni. A tanfolyamok és workshopok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott rendezvény saját aloldalán tájékozódhat.

A megfizetett részvételi díjról Szolgáltató számlát állít ki, mely az Ügyfél online vásárlása esetén az általa megadott e-mail címre megküldésre kerül, illetve azt a tanfolyam díjának készpénzzel történő megfizetése esetén, a tanfolyamon való részvétel alkalmával kézhez kapja.

A megfizetett részvételi díjról Szolgáltató számlát állít ki, melyet Ügyfél a tanfolyamon való részvétel alkalmával kézhez kap.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyamok időpontjának. Ebben az esetben a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető, vagy másik tanfolyam időpontban felhasználható.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyam helyének megváltoztatására. Ebben az esetben a megadott email azonosítón keresztül a tanfolyam megkezdése előtt legalább 1 héttel az Ügyfél számára értesítést küld. Abban az esetben, ha ez az új helyszín az Ügyfél számára nem megfelelő, a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

A Szolgáltató szerzői jogai:

Szerzői jogok

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

Ügyfél, mint megrendelő tudomásul veszi, hogy a elektrahatzopoulos.com honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

Adatvédelem, tájékoztatás, adatvédelmi nyilatkozat

Adelaida-SA KFT (adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-………….) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www. elektrahtazopoulos.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) tanfolyamokon, workshopokon való részvételhez, illetve az ezekhez kapcsolódó hanganyagok, e-bookok, DVD-k és más kiegészítő anyagok megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A www.elektrahatzopoulos.com a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlapon regisztrált Felhasználók elfogadják és hozzájárulnak, hogy a www.elektrahatzopoulos.com oldalról, az ott rögzített e-mail címükre a Szolgáltató a szolgáltatás működésével kapcsolatos e-mail üzeneteket küldhet, amelyek nem minősülnek sem spam-nek, sem hírlevélnek.

Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.elektrahatzopoulos.com honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre

Technikai adatok:

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció: A tanfolyamra történő regisztráció során a Felhasználó megadja alábbi adatait:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • születési idő
 • lakcím
 • telefonszám

Megrendelés: Díjfizetéshez kötött szolgáltatások, termékek megrendelése során Felhasználó megadja az alábbi adatokat:

 • számlázási cím
 • cégnév
 • ország
 • irányítószám
 • utca
 • házszám
 • postázási cím vagy email cím
 • cégnév
 • ország
 • irányítószám
 • utca
 • házszám

Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a megrendelés során megadott számlázási adatokat a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt archiválási időtartam lejártáig, illetve a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg, a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamban. A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A szolgáltatás alapját képező informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait jelen ÁSZF végén feltüntetett levelezési, illetve e-mail címen gyakorolhatja.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a lenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Info Tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során valótlan, hiányos, nem időszerű vagy nem saját adatot adott meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az őt ért vagy vele szemben érvényesített kárt a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a Tisztelt Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Adelaida-SA Korlátolt Felelősségű Társaság (1182 Budapest, Cziffra György u. 21/A)

Adószám:

23087608-1-43

Közösségi adószám:

HU23087608

Cégjegyzékszám:

01-09-952329

Bankszámla szám:

(SWIFT: UBRT HUHB)

HUF (IBANHU15)

12011856-01255385-00100004

EUR (IBANHU91)

12011856-01255385-00200001

USD (IBANHU91)

12011856-01255385-00300008

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36 30 74 35 497

e-mail:

elektrahatzopoulos@gmail.com

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-

 

Utolsó módosítás: 2020. április 3.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi elvek és gyakorlat

Az elektrahatzopoulos.com számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a látogatók információs önrendelkezési jogát. Az elektrahatzopoulos.com ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalmak és értelmezésük

Személyes jellegű adatok: minden olyan információ, amely segítségével egy fizikai személy azonosítva van illetve azonosítható közvetlen vagy közvetett módon.

Személyes adatok feldolgozása: olyan eljárások összessége, amelyeket a személyes jellegű adatokon végeznek automatikus vagy nem automatikus módszerekkel. A feldolgozáshoz tartozik az adatgyűjtés, rögzítés, rendezés, tárolás, módosítás, felhasználás, harmadik fél számára történő kiadás, kombinálás, törlés vagy megsemmisítés.

Tárolás: a gyűjtött adatok bármilyen formában történő megőrzése

Adatkezelő: bármely fizikai vagy jogi személy, amely meghatározza az adatgyűjtés célját valamint az adatfeldolgozás eszközeit.

Harmadik fél: bármely fizikai vagy jogi személy, amely nem az adatközlő vagy adatkezelő.

Címzett: bármely fizikai vagy jogi személy, akinek az adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem.

Anonim adatok: olyan adatok, amelyek gyűjtésüktől kezdve, vagy feldolgozásuk során olyan jelleget kaptak, hogy nem lehet társítani őket egy azonosított vagy azonosítható személlyel.

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat?

 1. az adatokat csak önkéntes módon kérjük el, azokat pedig arra használjuk fel, hogy képzéseinkről információt küldjünk, valamint vásárlás esetén a számlázáshoz szükséges módon dolgozzuk fel azt.
 2. b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 7. Szolgáltatásaink számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP címeket a tudasfaja.com semmi olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor, meghatározott esetekben, ezek az IP címek már önmagukban is személyes adatnak minősülnek. Személyes adaton a következőt értjük: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, amelyből levonható a látogatóra vonatkozó következtetés. Ebből kifolyólag az Üzemeltető, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.
 8. Az elektrahatzopoulos.com a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP címek, e-mail címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül — jogszabályi kötelezettség nélkül — harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing-célokra nem lesznek felhasználva.
 9. Egyes, az elektrahatzopoulos.com oldalhoz tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy ez semmilyen szankciót nem von maga után.
 10. Az elektrahatzopoulos.com kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.
 11. Cookie-k: Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapunkon található egyes információk igénybevételében.
 12. Az elektrahatzopoulos.com kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

Az elektrahatzopoulos.com weboldal további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen további weboldalak tartalmának szerzői joga és a jogi felelőssége ezen oldalak készítőit és/vagy tulajdonosait illeti meg. Az elektrahatzopoulos.com nem vállal felelősséget és garanciát ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, adatvédelmi megoldásaiért.

Az adatvédelmi nyilatkozat 2020. április 03-án.